piątek, 7 stycznia 2011

Informacje dla uczniów klas II:

Zgodnie z procedurą realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 9:
1. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach klasowych lub międzyklasowych liczących 3–6 osób.

2. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób:
a) losowy,
b) poprzez dobór samodzielny uczniów,
c) poprzez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami.

3. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.

4. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 7 lutego 2011 , składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 6.

5. W przypadku gdy uczeń:
a) nie zdecyduje o wyborze tematu,
b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,
c) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby), opiekun projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

6. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu
z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:
a) czas realizacji projektu,
b) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,
c) podział zadań w zespole i zasady współpracy,
d) kryteria oceny projektu,
e) sposób prezentacji i udokumentowania wykonania projektu, wpisując je do instrukcji realizacji projektu.
Spotkania odbędą się 7 lutego 2011r.


Ważne

Jeśli wybierzecie temat i dobierzecie się w grupy przed 7 lutego 2011r. prześlijcie informację zawierającą:
- temat
- nazwisko opiekuna projektu
- skład zespołu realizującego zadanie (imię, nazwisko, klasa wszystkich członków grupy)
na adres:                               projekty.gim9@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz